sutta » kn » thig » Index of thig

THIG1.1 Aññatarātherīgāthā An Unnamed Nun first

THIG1.2 Muttātherīgāthā Muttā first

THIG1.3 Puṇṇātherīgāthā Puṇṇā

THIG1.4 Tissātherīgāthā Tissā

THIG1.5 Aññatarātissātherīgāthā Another Tissā

THIG1.6 Dhīrātherīgāthā Dhīrā

THIG1.7 Vīrātherīgāthā Vīrā

THIG1.8 Mittātherīgāthā Mittā first

THIG1.9 Bhadrātherīgāthā Bhadrā

THIG1.10 Upasamātherīgāthā Upasamā

THIG1.11 Muttātherīgāthā Muttā second

THIG1.12 Dhammadinnātherīgāthā Dhammadinnā

THIG1.13 Visākhātherīgāthā Visākhā

THIG1.14 Sumanātherīgāthā Sumanā

THIG1.15 Uttarātherīgāthā Uttarā first

THIG1.16 Vuḍḍhapabbajitasumanātherīgāthā Sumanā Who Went Forth Late in Life

THIG1.17 Dhammātherīgāthā Dhammā

THIG1.18 Saṅghātherīgāthā Saṅghā

THIG2.1 Abhirūpanandātherīgāthā Abhirūpanandā

THIG2.2 Jentātherīgāthā Jentā

THIG2.3 Sumaṅgalamātātherīgāthā Sumaṅgalas Mother

THIG2.4 Aḍḍhakāsitherīgāthā Aḍḍhakāsi

THIG2.5 Cittātherīgāthā Cittā

THIG2.6 Mettikātherīgāthā Mettikā

THIG2.7 Mittātherīgāthā Mittā second

THIG2.8 Abhayamātutherīgāthā To Abhayās Mother From Her Daughter

THIG2.9 Abhayātherīgāthā Abhayā

THIG2.10 Sāmātherīgāthā Sāmā

THIG3.1 Aparāsāmātherīgāthā Another Sāmā

THIG3.2 Uttamātherīgāthā Uttamā

THIG3.3 Aparāuttamātherīgāthā Another Uttamā

THIG3.4 Dantikātherīgāthā Dantikā

THIG3.5 Ubbiritherīgāthā Ubbirī

THIG3.6 Sukkātherīgāthā Sukkā

THIG3.7 Selātherīgāthā Selā

THIG3.8 Somātherīgāthā Somā

THIG4.1 Bhaddākāpilānītherīgāthā Bhaddā Daughter of Kapila

THIG5.1 Aññataratherīgāthā An Unnamed Nun second

THIG5.2 Vimalātherīgāthā Vimalā the Former Courtesan

THIG5.3 Sīhātherīgāthā Sīhā

THIG5.4 Sundarīnandātherīgāthā Sundarīnandā

THIG5.5 Nanduttarātherīgāthā Nanduttarā

THIG5.6 Mittākāḷītherīgāthā Mittākāḷī

THIG5.7 Sakulātherīgāthā Sakulā

THIG5.8 Soṇātherīgāthā Soṇā

THIG5.9 Bhaddākuṇḍalakesātherīgāthā Bhaddā of the Curly Hair

THIG5.10 Paṭācārātherīgāthā Paṭācārā

THIG5.11 Tiṁsamattātherīgāthā Thirty Nuns

THIG5.12 Candātherīgāthā Candā

THIG6.1 Pañcasatamattātherīgāthā Paṭācārā Who Had a Following of Five Hundred

THIG6.2 Vāseṭṭhītherīgāthā Vāseṭṭhī

THIG6.3 Khemātherīgāthā Khemā

THIG6.4 Sujātātherīgāthā Sujātā

THIG6.5 Anopamātherīgāthā Anopamā

THIG6.6 Mahāpajāpatigotamītherīgāthā Mahāpajāpati Gotamī

THIG6.7 Guttātherīgāthā Guttā

THIG6.8 Vijayātherīgāthā Vijayā

THIG7.1 Uttarātherīgāthā Uttarā second

THIG7.2 Cālātherīgāthā Cālā

THIG7.3 Upacālātherīgāthā Upacālā

THIG8.1 Sīsūpacālātherīgāthā Sīsūpacālā

THIG9.1 Vaḍḍhamātutherīgāthā Vaḍḍhas Mother

THIG10.1 Kisāgotamītherīgāthā Kisāgotamī

THIG11.1 Uppalavaṇṇātherīgāthā Uppalavaṇṇā

THIG12.1 Puṇṇātherīgāthā Puṇṇikā

THIG13.1 Ambapālītherīgāthā Ambapālī

THIG13.2 Rohinītherīgāthā Rohinī

THIG13.3 Cāpātherīgāthā Cāpā

THIG13.4 Sundarītherīgāthā Sundarī

THIG13.5 Subhākammāradhītutherīgāthā Subhā the Smiths Daughter

THIG14.1 Subhājīvakambavanikātherīgāthā Subhā of Jīvakas Mango Grove

THIG15.1 Isidāsītherīgāthā Isidāsī

THIG16.1 Sumedhātherīgāthā Sumedhā